video vzniklo v rámci workshopu Animace a architektura / 2013

2 AnalýzyAutor: Adamec, Ehlová, Foltýnek, Holá, Goluchová, Jakubíková, Mazálek, Podpleská
První fází projektu bylo vytvořit si co největší přehled o řešeném území a co nejdůkladněji se obeznámit se jednotlivými stavbami v Městské památkové rezervaci v Brně. Přes historické mapy, návštěvy archivů a průzkumy na místě jsme nashromáždili informace, na jejichž základě vznikly analýzy území. Ty prezentují zejména faktické údaje.

Díky zpracování analýz jsme dospěli k několika velmi zajímavým poznatkům. Centrum Brna se nachází na třech vrcholcích – Petrova, Špilberku a žlutého kopce, které výrazně ovlivňují jeho topografii. Terén se mírně svažuje k jihovýchodu, kde se nacházejí místa s nejnižší nadmořskou výškou. Dále jsme posuzovali vliv topografie na strukturu zastavění a vymezili jsme místa, která jsou topografií nejvíce a nejméně dotčena. Dále jsme vymezovali historické osídlení města, polohu hradeb a o kolik se město postupně rozrůstalo.

Z časové datace vyplynulo, že z celkové zastavěné plochy se dochovalo 2% gotických staveb, 8% renesančních, 15% barokních, zástavba spojená se stavebním rozvojem s budováním okružní třídy zaujímá 43% v období funkcionalismu 18%, poválečný rozvoj 6%. Z toho také vyplývá, že 82% struktury města se za 22 let od revoluce nezměnilo a svědčí to o vážné stagnaci stavebního vývoje, 8% odpovídá tempu rozvoje 1200m2/rok. Nehledě na to, že část této hodnoty tvoří soudobé rekonstrukce historických budov. Za posledních 22 bylo v Brně vypsáno 20 veřejných architektonických soutěží, z nich se realizovalo 9 a z toho pouze 4 se týkaly novostaveb. Celé území MPR je pod památkovou ochranou, ale z toho 75% zastavěné plochy tvoří kulturní památky, což s sebou přináší specifické nároky při navrhování. Pouze 25% objektů je mimo památkovou ochranu.

Z prostorového členění vyplynulo, že z celkové plochy MPR je zastaveno 30% území (nezastavěné území tvoří 70% území), soukromý prostor tvoří 40% území (10% území tvoří soukromé pozemky) a 60% veřejný prostor (prudká topografie a další omezení ovšem způsobují to, že fyzicky přístupné veřejné prostory tvoří pouze 40% území). Veřejný prostor se dále členíme podle druhu - 90% veřejného prostoru je přístupné bez omezení (vlastnického), 10% území tvoří poloveřejný prostor. Veřejný prostor je z poloviny tvořen plochou parků a zeleně, ta je však umístěna po obvodu a znatelná je absence v historickém jádru. 25% území tvoří plocha náměstí a 25% plocha uliční sítě.

Z pozemkové mapy zjistíme, že 55% plochy území je v majetku města Brna, zbývajících 45% se dělí mezi pozemky státních organizací (9%), církve (14%) a soukromých vlastníků (22%). Cenovou mapu tvoří z 58% neprodejné pozemky, zaujímají převážně plochu veřejných parků. Překvapivě pozemky v největším centru města jsou k dispozici. Okrajové části za 15 000Kč/m2 tvoří 26% území, pozemky od 15 000 – 30 000/m2 tvoří 9% území a nejexkluzivnější pozemky v centru nad 30 000Kč/m2 tvoří 6% území.

Obytnost území je definována jednak plochou, jež funkce v rámci území zabírá, ale také počtem domů, jež příslušnou funkci poskytují. Z analýzy vyplynulo, že (ze 770 domů v MPR) je 440 bytových domů (tvoří však jen 35% zastavěné plochy) a 330 domů bez bydlení (jde o 65% zastavěné plochy). V době našeho hodnocení bylo v centru 12 nevyužitých domů. Z podlažnosti vyplývá, že 12% zástavby tvoří 1-2 podlažní domy, 3-4 podlažní domy (44%), 5-6 podlažní domy (33%), 7-9 podlažní domy (3%). Zajímavé bylo také posouzení střešní krajiny – 74% zastavené plochy tvoří šikmé střechy (z toho využívaných podkroví je 34%) a 26% tvoří střechy ploché.

V rámci vyhodnocování analýz jsme nalezli přibližně 60 rezerv, jež stávající strukturu zahušťují o 11%.