slideshow / 2013

5 Návrhy rezervAutor: Adamec, Ehlová, Foltýnek, Holá, Goluchová, Jakubíková, Mazálek, Podpleská
V další fázi jsme si zvolili několik nových zajímavých zadání pro zpracování projektů, které vyplynuly z nalezených rezerv. Návrhy se zabývali doplňováním stávající zástavby a zlepšováním podmínek území v rámci daných možností. Vyzkoušeli jsme si také, jak nalézt vhodnou náplň a smysluplné využití nové zástavby a odůvodnit tak náš zásah.

Zpracována byla následující zadání: společným tématem bylo nároží ulic Sladová a Úvoz a dále parcela na ulici Benešova, dříve určená pro nechvalně proslulý ČD palác. K těmto projektům vzniklo 8 různých řešení. Dále byl každému zadán vlastní projekt na řešení rezervy, dle vlastního výběru. Zpracovávaly se zadání:

Obilní trh a severní svah Špilberku
Radim Mazálek
Návrh se zabývá dotvořením ulice Údolní, náměstí Obilní Trh, vstupem na Špilberk ze severní strany, a také dotvořením parku v části, kde jsou nyní neutěšené zbytky zahrádek. Ambicí návrhu bylo dotvořit uliční frontu Údolní v původním měřítku a tím i doplnit uliční čáru po jediný objekt preživší nálet z roku 1944. Kolem něj je průchod do parku skrz dvůr, čili jakýsi filtr mezi parkem a městem. Průchod je v ose ulice Jiráskova. Objektyobsahují především bydlení. V přízemí obchody. Dlouhá hmota se “zakousává” do hmoty kopce a z její zadní části je vstup do MŠ, s přímým vstupem z terénu na zelenou střechu. Třetím druhem budov jsou menší viladomy mající charakter spíše parkové stavby, tedy solitéry v menším měřítku, ustupujicím proti svahu kvůli proslunění. Objekty mají společné parkování, vstup je však umožněn i z druhé strany než - li přes parkoviště.

Biskupství Brněnské
Jan Foltýnek
Řešené území se nachází v areálu Brněnského biskupství na Petrově v blízkosti katedrály sv. Petra a Pavla. Nachází se zde tři místa pro navržené úpravy. První zásah je v areálu biskupské zahrady. jedná se o doplnění holého štítu stávajícího objektu. Hmota objektu je doplněna z jižní strany lodžií, přes kterou je objekt prosluněn jižním sluncem. Dále umožní výhled z objektu do zahrady a na město. Druhý zásah je v ulici vedoucí z Biskupské na Petrov. Jedná se o přetvoření původní opěrné zdi, která tvoří rozhraní mezi dvěma výškovými úrovněmi. Zde je navržen parkovací zakladač a při uliční straně vytvořen prostor pro komerci či kavárnu. V současné době je předprostor před katedrálou zaplněn zaparkovanými automobily biskupství. Přesunutí parkování do zakladače vyčistí tento předprostor od automobilů. Třetí místem pro zásah je bývalí objekt vodojemu na Petrově. V současnosti je objekt nevyužit. Zde je navrženo lapidárium přístupné z Denisových sadů po nově vytvořeném schodišti. Dále bude kultivován předprostor lapidária na parkánové zdi a upravena fortifikační věž vložením schodiště a vytvořen takto privátní vstup do biskupské zahrady.

Pod Petrovem
Martina Goluchová
Parcela ve tvaru trojúhelníku nacházející se v těsné blízkosti Petrova. Na tomto místě stály historicky čtyři domy, které byly zbourány na konci 19.století.
Pod terénem se nacházejí původní středověké sklepy, jejichž využití není možné. Jsou umístěny hluboko pod terénem a tedy těžko přístupné. Navíc jsou často zaplavovány a musí zde být neustále odčerpávána voda.
Na místo navrhuji dva objekty. Svým tvarem reagující na okolní zástavbu, svažitost terénu a lípu v severovýchodní části pozemku. Zastavěním parcely se promění ráz okolních uliček a celého území. Drobné měřítko a členitost nové struktury přispívají k romantickému charakteru místa.
Navrhované aktivity by měly celkovou atmosféru ještě umocnit. Ve větším objektu navrhuji uměleckou školu v menším kavárnu. Tedy klidné funkce, jejichž hlavní aktivita se v čase doplňuje. Budovy by však měly být snadno adaptabilní, takže heslo „forma sleduje funkci“ zde neplatí a nemá platit. Stejně jako je tomu u všech původních domů v okolí (vyjma katedrály a divadla).

Park u Janáčkova divadla
Veronika Ehlová
Velkou rezervou v území městské památkové rezervace je park na ulici Rooseveltova přiléhající k Místodržitelskému paláci. Tento prostor prošel v minulosti kultivací, přesto v dnešní době nefunguje. Je to důsledek nedostatečné atraktivity prostoru a špatného technického stavu budov na jižní straně, které netvoří důstojnou hranici parku a vhodnou protiváhu sousednímu místodržitelskému paláci.
Projekt řeší úpravu parku, především jeho jižní části, dostavění holého severního štítu budovy tvořící uliční frontu Rooseveltovy ulice a zastavění parcely mezi parkem a ulicí Jezuitskou, kde jsou v současnosti pouze jednopodlažní garáže. V rámci návrhu je také řešena rekonstrukce pasáže, spojující ulice Jezuitská a Běhounská s parkem.
Koncept návrhu vychází z faktu, že tento prostor nebyl v minulosti nikdy zastavěn, a vždy byl využíván jako park či zahrady. Jedná se o místo, které přiléhalo k městskému hradebnímu opevnění. Mým záměrem proto bylo, co nejméně zasahovat do plochy zeleně a zároveň zastavět jižní hranici parku, kde by se zástavba sjednotila a oživila. Navrhla jsem zde dva bytové domy s komerčním parterem a v přízemí jednoho z domů jsem umístila kavárnu.

Park u Janáčkova divadla
Jana podpleská
Budova je situovaná v parku vedle Janáčkova divadla. Hmota je z části dostavbou proluky a z části vybíhá do parku, kde zakrývá holé štíty vedlejší budovy.
V traktu orientovaném do parku se nachází ve čtyřech patrech bydlení a v parteru najdeme kavárnu se zahrádkou expandující do parku, mini školku, která má vstup o patro níž, z ulice Roosveltova. Dvůr domu slouží školce. Děti jsou zde v uzavřeném prostoru, v pezpečí. Zároveň je tak využíván celoročně. Na nároží je v přízemí malý obchod, který by mohl sloužit třeba jako trafika. Pod budovou( i dvorem) se nachází ve dvou patrech parkování s vjezdem s Roosveltovy.
V druhém traktu se nachází komerce. Konkrétně openspace kanceláře. Vstup do budovy je z ulice Jezuitská, kde je i vjezd pro auta do garáže obsluhované zakladačem. Parcela je úzká, těžce oslůnitelná. Trakt je tedy tevřen do dvora velkými proslkenými plochami, kde se nachází openspace kancelář. V části uzavřené mezi budovami je sitováno zázemi, které nepotřebuje denní ovětlení. Fasáda do ulice Roosveltova je celoplošně prosklená, oby dostatečně osvětlila schodiště a kanceláře orientované do ulice. Čtyři nadzemní podlaží jsou po celé délce parcely a na jejich konci je únikové schodiště ústící do parku. Páté a šesté podlaží je už pouze mezi okolními budovami. Trakt má na střeše čtvrtého podlaží terasu přístupnou z hlavní schodišťové haly.

Ulice Jaselská
Martina Holá

Ulice Marešova a Žerotínovo náměstí
Bára Jakubíková
Je otázkou, zda je toto místo vůbec náměstím. Polovina domů, které jej ohraničují, mají vstupy orientované na druhou stranu. Náměstí je také silnicemi roztrhané na několik nesmyslných částí. Není zde žádný uchopitelný prostor. Tento projekt je pokusem jak tento prostor nějak vymezit a utvářet vztahy s okolní zástavbou. Prvním zásahem bylo umístění solitérního kancelářského domu s parkovacím zakladačem, který vytváří čelo ulice Veveří a vymezuje tak její začátek. Druhým místem je chybějící koncový dům u Marešovy ulice. Rezidenční dům se startovacími byty a kavárnou vytváří spolu s hmotou sálu Břetislava Bakaly ohraničený a chráněný prostor vhodný pro umístění mobiláře a letních zahrádek. Dalším návrhem je kultivace veřejného prostoru v celé oblasti - zejména minimalizace nevzhledných zbytků zeleně a vytvoření centrálního trávníku tak, jak tomu bývalo dříve. Vyčištění nevzheldných a vysokých keřů za kostelem, díky nimž je prostor rozdělen na několik částí a přestávám vnímat, že se nacházím na náměstí.

Nový Němcký dům na Moravském náměstí
Karel Adamec