Nepostavené Brno


Autor: David Bureš
2014
Projekt Nepostavené Brno se zabývá významnými urbanistickými záměry, které zůstaly jen na papíře nebo byly započaty ale nedokončeny. Dochovaly se pouhou stopou, otiskem v tváři města, jehož myšlenka nám dnes uniká. Proto i tyto projekty mají hodnotu pro pochopení struktury města a jeho další rozvoj.

Kraví hora

Urbanistická koncepce zastavění z 30. let 20. stol.


Animace modelu urbanistické koncepce vzniklé v průběhu meziválečného období. S pozemky na Kraví hoře bylo počítáno jako se staveništěm pro novou zemskou nemocnici, fakulty Masarykovy univerzity, rozšíření české techniky a společné teoretické ústavy.
celý článek

Akademické náměstí

Urbanistická koncepce podoby náměstí z 20. let 20. stol.


Animace modelu urbanistické koncepce vzniklé v průběhu meziválečného období. V prostoru u ulice Veveří mělo vzniknout univerzitní náměstí. Po jeho obvodu měly stát budovy nově vzniklé Masarykovy univerzity, rozšíření České vysoké školy technické a v čele náměstí Státní konzervatoř.
celý článek


Babákovo náměstí

Urbanistická koncepce podoby náměstí Míru z 20. let 20. stol.


Animace modelu urbanistické koncepce vzniklé v průběhu meziválečného období. Náměstí Míru (tehdejšího Babákova náměstí) v podobě, jakou známe dnes, je nedokončeným fragmentem původního meziválečného záměru z 20. let 20. století.
celý článek

Počáteční úsilí o vybudování univerzitního kampusu

Masarykova univerzita


Jedním z největších meziválečných urbanistických záměrů na území města Brna byl projekt na výstavbu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity. Hledání jeho podoby představuje téměř jedno století.
celý článek


Univerzitní kampus, počátek výstavby

Masarykova univerzita


Meziválečné období bylo protkáno řadou architektonických soutěží na podobu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity. Ty vyústily v položení základního kamene Právnické fakulty.
celý článek

Předválečné názorové změny a poválečný vývoj

Masarykova univerzita


Přes slibný začátek výstavby univerzitního kampusu došlo na počátku 30. let 20. století k zásadnímu zvratu a proces budování byl přerušen. Po 2. světové válce došlo ke změně pozemků určených pro výstavbu do lokality Bohunice. Dokončení kampusu pak trvalo více než 50 let.
celý článek


Stavební vývoj brněnské techniky ve světle výstavby univerzitního kampusu na Kraví hoře

Česká vysoká škola technická


Projekt výstavby univerzitního kampusu Masarykovy univerzity se také úzce dotýkal České vysoké školy technické. Snahy o výstavbu obou vysokých škol se často prolínaly a na podobě Akademického náměstí se bezprostředně podílely.
celý článek